Informacja o naborze wniosków i szkoleniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie
Przedsięwzięcia 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
Ogłoszenie numer 1/2017/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

1.       Termin składania wniosków: od 12-05-2017r. do 26-05-2017r.
2.       Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać :

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

3.       Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:  200 000,00  zł.
4.       Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.
5.       Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł.

  • jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
  • organizacje pozarządowe – max. 100%,
  • pozostali beneficjenci – max. 50%.

6.       Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

7.       Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.
Cel szczegółowy 2.1 Wzrost integracji i kompetencji społecznych.
Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
Wskaźniki rezultatu:  liczba 134 osób oceniających wydarzenie integracyjne lub zwiększające kompetencje jako adekwatne do potrzeb na podstawie ankiety własnej LGD.
Wskaźniki produktu: 33 operacje o charakterze integracyjnym.

8. Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców:  max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.
9. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 33 działania 

  • kulturalne,
  • sportowe,
  • rekreacyjne,
  • integracyjne,

również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

10.    Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także generator wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl

11.    Dodatkowo informacje
Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.
Katarzyna Wielgosz – 601 534 502
Justyna Jastrzębska – 506 862 163


|Potencjalni Grantobiorcy zaproszeni są na bezpłatne spotkanie informacyjno / szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.
Zakres szkolenia:
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku  celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00, Świetlica Wiejska w Czerlejnku, ul. Jesionowa 24.
Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:
biuro@lgdtraktpiastow.pl
a.nowak@lgdtraktpiastow.pl