Informacja o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1.  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

Ogłoszenie nr 3/2017
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Przedsięwzięcie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Termin składania wniosków
: 10.04.2017r. - 24.04. 2017r.
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 3 800 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:
Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, organizacje pozarządowe –mak. 90%, pozostali beneficjenci – mak.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia:

  1.  Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny
1.. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru
Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.
Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej – 13 sztuk.

Sposób składania wniosku        
Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami
Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1:

– oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja według wzoru udostępnionego przez LGD,

- oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje
Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Justyna Jastrzębska – 506 862 163

 

Wniosek i załączniki

Formularze

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Dodatkowo

- Oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja,

- Oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu,

 

Pozostałe

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

 

Data ogłoszenia 17 marca 2017 r.
Link do strony: http://www.lgdtraktpiastow.pl/strona,ogloszenie-3-2017.html