Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych.

Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych.

Zapraszamy do składania ofert na sprzątanie terenu w trakcie oraz po zakończeniu imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w roku 2017.

 

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie porządku na terenie  imprezy organizowanej przez GOK Sokół: Dni Gminy Czerwonak,

 

II. Termin i miejsce organizacji imprezy

Dni Gminy Czerwonak – 24 czerwca 2017 roku, w godzinach od 15:00 do 22:30 teren Stanicy Akwen Marina w Czerwonaku.

 

III. Zakres obowiązków oferenta.

  1. Dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem.
  2. Rzetelne wykonywanie powierzonej pracy.
  3. Używanie profesjonalnego sprzętu.
  4. Zabezpieczenie terenu w odpowiednią liczbę śmietników i osób sprzątających.
  5. Wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenu.

 

IV Niezbędne elementy oferty.

Oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  2. wykazanie się co najmniej dwoma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
  3. opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi zawierające między innymi ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cenę roboczogodziny jednego pracownika, koszty utylizacji śmieci.

 

V Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 20 marca 2017 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na sprzątanie po oraz w trakcie imprezy plenerowej organizowanej przez GOK Sokół na rok 2017”.

 

VI Informacje dodatkowe.

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sokół w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 52. Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w konkursie i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty składane w niniejszym konkursie nie podlegają zwrotowi