Konkurs ofert - ochrona imprez plenerowych

Konkurs ofert - ochrona imprez plenerowych

Zapraszamy do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w roku 2017.


I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas Dni Gminy Czerwonak.

 

II. Termin i miejsce organizacji imprezy.

24 czerwca 2017 roku, w godzinach od:

  1. impreza rekreacyjna odbywająca się w godzinach od 15:00 do 18:30,
  2. impreza plenerowa masowa obejmująca wydzielony teren dla 2 000 widzów, odbywająca się w godzinach od 18:30 do 22:30,

na terenie Stanicy Akwen Marina w Czerwonaku

 

III. Zakres obowiązków oferenta:

Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprez w czasie ich trwania w tym zabezpieczenie jednej imprezy masowej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (m.in. wykonanie planu zabezpieczenia imprezy masowej, zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprez plenerowych).

 

IV Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  2. koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  3. posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  4. wykazanie się co najmniej pięcioma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
  5. opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cena roboczogodziny jednego pracownika).

 

V Termin i miejsce składania ofert.

Ofert należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 20 marca 2017 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na ochronę imprezy plenerowej organizowanej przez GOK Sokół na rok 2017”.

 

VI Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sokół w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 52. Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w konkursie i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.