Konkurs ofert - wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługa techniczną imprezy.

Konkurs ofert – wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługa techniczną imprezy.
Zapraszamy do składania ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z transportem na imprezę plenerową, która organizowana będzie w dn. 24.06. 2017, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej imprezy.

II. Termin i miejsce organizacji imprezy.

Dni Gminy Czerwonak – 24 czerwca 2017 roku, w godzinach od 15:00 do 22:30, teren Stanicy Akwen Marina.


III. Zakres obowiązków oferenta.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zabezpieczenie sceny, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługi technicznej wg następujących parametrów:

 1. Profesjonalna zadaszona scena: o wymiarach 10X12m, umożliwiająca występy zespołów, oraz grup tanecznych; Poszycie dachu okryte czystą plandeką w kolorze czarnym.
 2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał w kolorze czarnym, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
 3. Scena musi posiadać schody z poręczą, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 4. Reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być profesjonalne, nie dopuszcza się typowych słabych konstrukcyjnie namiotów które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.
 5. Wymagany jest system nagłośnieniowy i oświetleniowy, wg ridera zespołu (Załącznik przesłany na prośbę oferenta).
 6. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.
 7. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.


IV Niezbędne elementy oferty.

Oferta musi zawierać:

 1. Dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 2. Posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze wraz z referencjami z przynajmniej trzech realizacji.
 4. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w riderze technicznym.

 

V Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 20 marca 2017 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na obsługę techniczną imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2017”.

 

VI Informacje dodatkowe.

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sokó” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 52. Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w konkursie i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Przesłana oferta wymaga akceptacji przez Menagera Zespołu lub Artystę.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.